De Vreedzame School

Wij geven met elkaar inhoud aan gemeenschapsvorming vanuit alle facetten die zich voordoen in het IKC.

Alle kinderen komen met hun eigen ervaringen en geschiedenis naar IKC De Kubus. Het IKC is een ontmoetingsplaats waar ieder kind welkom is en niemand beter of minder is dan de ander. Ieder kind wordt gezien in zijn of haar uniciteit, ieder kind heeft een eigen verhaal en heeft het recht om in die context gezien te worden.
Een belangrijk thema in ons werk vinden we gemeenschapsvorming. Dat gaat over het omgaan met diversiteit, over omgaan met overeenkomsten en verschillen in voorkeuren, talenten en culturele achtergronden. Hierbij is het vanzelfsprekend dat er aandacht is voor kwetsbare kinderen.
Wij geven met elkaar inhoud aan gemeenschapsvorming vanuit alle facetten die zich voordoen in het IKC. Onderwerpen, die in het IKC gebruikt worden om aandacht te besteden aan gemeenschapsvorming, zijn onderverdeeld in de rubrieken gemeenschapszin (“Je verbonden voelen met …….”), gemeenschapszorg (“We hebben zorg voor …….”) en gemeenschapskennis (“We hebben kennis van ……. en luisteren naar verhalen uit bepaalde tradities.”).
Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders vormen samen met de kinderen in het IKC een leer‐ leefgemeenschap, die een goede oefenplaats is om de kinderen voor te bereiden op de maatschappij.
Ter ondersteuning van het bovenstaande hebben we de methodiek van De Vreedzame School (DVS) ingevoerd. Deze methodiek, bestaande uit 6 lesblokken, is feitelijk de vervanger van de vroegere catecheseprojecten. Alle geledingen binnen ons IKC gaan met het gedachtengoed van DVS aan de slag. DVS beschouwt de klas, de groep als een leefgemeenschap, waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor onderlinge verschillen.

Sinds schooljaar 2015-2016 beschikken we ook over een zgn. grondwetcommissie. In deze commissie zijn alle groepen 3 t/m 8 met één contactpersoon vertegenwoordigd.
Hun opdracht was afgelopen schooljaar het samen met de overige kinderen opstellen van de grondwetregels voor het IKC. Na een uitgebreide procedure is gekozen voor 5 basisregels. De grondwetcommissie heeft deze regels omgezet in een korte film, die zij begin dit schooljaar hebben getoond aan de kinderen, het personeel en de ouders.
Tevens is vorig schooljaar een leerlingenvolgsysteem ingevoegd in de vorm van een zgn. veiligheidsthermometer voor de groepen 2 t/m 8. Deze wordt 2 keer per jaar afgenomen. Vaak worden de ingevulde lijsten individueel nabesproken.
Als bijlagen treft u aan de grondwetregels, de samenstelling van de grondwetcommissie, de grondwetfilm en de 2 gehanteerde vormen van de veiligheidsthermometer.

Grondwetfilm IKC  De Kubus