De IKC-raad

De IKC-raad is de geleding waarin medezeggenschap vorm krijgt.

De IKC-raad is een wettelijk orgaan dat is ontstaan uit een samengaan van de medezeggenschapsraad (MR) van school en de oudercommissies (OC) van de kinderopvang en de peuterspeelzaal. Ouders en personeelsleden van IKC De Kubus komen maandelijks bij elkaar. Zij overleggen over uiteenlopende onderwerpen die van belang zijn binnen ons IKC. De IKC-raad heeft adviesrecht en voor vooraf vastgestelde onderwerpen ook instemmingsrecht. Een overzicht van het advies- en instemmingsrecht staat in het medezeggenschapsreglement.

De IKC-raad vergadert onder andere over:
* verandering van onderwijskundige en/of pedagogische doelstellingen;
* veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid;
* schooltijden en openingstijden kinderopvang;
* werktijden personeelsleden;
* beleid binnen het gehele IKC.

Samenstelling
De IKC-raad bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden van de basisschool, twee ouders en twee personeelsleden van de kinderopvang en een ouder en een personeelslid van de peuterspeelzaal. Leden nemen in principe voor vier jaar zitting in de raad en zijn na deze termijn herkiesbaar.

Highlights GMR

Vergaderingen
De IKC-raad vergadert tien keer per schooljaar. De agendapunten zijn vastgesteld in de jaarplanning van de IKC-raad. Actuele onderwerpen voegen we hieraan toe. De vergaderingen zijn openbaar. Bekijk de vergaderdata van de IKC-raad in de agenda.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de IKC-raad, leest u dan het huishoudelijk reglement en het medezeggenschapsreglement.
Voor vragen en opmerkingen kunt u de IKC-raad bereiken via e-mailadres voorzitterikcraad@dekubus.nl.

Vacature
Op dit moment heeft de IKC-raad een vacature voor een ouder die gebruik maakt van kinderopvang. Iets voor u? Lees dan de vacature.

IKC-raad overlegOverige
Resultaten medezeggenschap enquete