IKC raad

De IKC-raad is de geleding waarin medezeggenschap binnen het IKC vorm krijgt. Deze raad is ontstaan uit een samengaan van de medezeggenschapsraad (MR) van school en de oudercommissies (OC) van de kinderdagopvang (KDO) en de vroegere peuterspeelzaal (PSZ). De instemmings- en adviesbevoegdheden van deze geledingen zijn allemaal overgedragen aan de IKC-raad. Hierin hebben zitting 6 ouders en 6 personeelsleden. De MR is vertegenwoordigd door 3 ouders en 3 personeelsleden, de OC van de KDO door 2 ouders en 2 personeelsleden en de OC van de PSZ door één van elk.

Voor de IKC-raad geldt dat beleidsaangelegenheden pas ingevoerd mogen worden als deze raad haar advies heeft uitgebracht of haar instemming heeft gegeven.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de IKC-raad? Op onze website kunt u de reglementen vinden!