0487 512 750 [email protected]

Vreedzaam

Wij geven met elkaar inhoud aan gemeenschapsvorming vanuit alle facetten die zich voordoen in het IKC.

Alle kinderen komen met hun eigen ervaringen en geschiedenis naar IKC De Kubus. Het IKC is een ontmoetingsplaats waar ieder kind welkom is en niemand beter of minder is dan de ander. Ieder kind wordt gezien in zijn of haar uniciteit, ieder kind heeft een eigen verhaal en heeft het recht om in die context gezien te worden.
Een belangrijk thema in ons werk vinden we gemeenschapsvorming. Dat gaat over het omgaan met diversiteit, over omgaan met overeenkomsten en verschillen in voorkeuren, talenten en culturele achtergronden. Hierbij is het vanzelfsprekend dat er aandacht is voor kwetsbare kinderen.
Wij geven met elkaar inhoud aan gemeenschapsvorming vanuit alle facetten die zich voordoen in het IKC.
Onderwerpen, die in het IKC gebruikt worden om aandacht te besteden aan gemeenschapsvorming, zijn onderverdeeld in de rubrieken:

  • gemeenschapszin  (“Je verbonden voelen met …….”),
  • gemeenschapszorg (“We hebben zorg voor …….”
  • gemeenschapskennis (“We hebben kennis van ……. en luisteren naar verhalen uit bepaalde tradities.”)

Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders vormen samen met de kinderen in het IKC een leer‐ leefgemeenschap, die een goede oefenplaats is om de kinderen voor te bereiden op de maatschappij.
Ter ondersteuning van het bovenstaande hebben we de methodiek van De Vreedzame School (DVS) ingevoerd. Deze methodiek, bestaande uit 6 lesblokken, is feitelijk de vervanger van de vroegere catecheseprojecten. Alle geledingen binnen ons IKC gaan met het gedachtengoed van DVS aan de slag. DVS beschouwt de klas, de groep als een leefgemeenschap, waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor onderlinge verschillen.

In schooljaar 2015-2016 is op onze school een zgn. grondwetcommissie ingesteld. De groepen 2 t/m 8 zijn daarin met één kind vertegenwoordigd. Zij zijn voor school, voor het managementteam een klankbord en denken mee over zaken, die verandering of vernieuwing behoeven. Het bijgevoegde filmpje is in dat schooljaar door de commissie zelf gemaakt.

In datzelfde jaar hebben zij ook samen met de overige kinderen een zogenaamde grondwet ontworpen, die leidend is voor alle kinderen, personeelsleden en ouders binnen ons IKC.

Vanaf schooljaar 2018-2019 heeft deze commissie een andere naam gekregen: de leerlingenraad. De bovengenoemde groepen zijn hierin nog steeds vertegenwoordigd. Aan het begin van elk schooljaar worden de groepen gevraagd een vertegenwoordiger voor deze raad aan te wijzen.

Dit schooljaar heeft de raad een waterplek ontworpen voor de speelplaats van de onderbouw en heeft de provincie subsidie beschikbaar gesteld voor de realisatie van dit ontwerp.